Jakie zalety niesie ze sobą inwestowanie w obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbowe są to papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Dla osoby kupującej jest to bezpieczny sposób na pomnożenie swego kapitału, ponieważ po określonym czasie otrzymuje ona zainwestowaną kwotę wraz z należnymi odsetkami. Natomiast dla państwa jest to metoda pozyskiwania środków pieniężnych na finansowanie celów założonych w budżecie państwa.

Zanim zdecydujemy się na kupno Obligacji Skarbowych, powinniśmy się zastanowić, które z oferowanych obligacji najbardziej odpowiadają naszym oczekiwaniom. Obecnie możemy je podzielić na dwie grupy:

  • Obligacje rynkowe,obligacje
  • Obligacje oszczędnościowe.

Najważniejsza cechą obligacji rynkowych jest możliwość obrotu nimi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Można je sprzedawać za pośrednictwem biur maklerskich, jeżeli posiada się rachunek papierów wartościowych. Osoby, które takiego rachunku nie posiadają mogą dokonywać sprzedaży obligacji bezpośrednio z rachunku rejestrowego.

Kolejna ważna cechą obligacji rynkowych jest fakt, że są one przeznaczone zarówno dla rezydentów jak i nierezydentów, którzy są osobami fizycznymi, a także dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (oprócz podmiotów finansowych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczona odpowiedzialnością). Obligacje zawsze można nabyć po dziennej cenie sprzedaży, która odpowiada cenie emisyjnej powiększonej o wartość odsetek przypadających na dany dzień sprzedaży. Sprzedaż odbywa się w trzymiesięcznych emisjach. Do obligacji rynkowych zaliczamy obligacje trzyletnie i pięcioletnie.

Obligacje oszczędnościowe odróżniają się głównie tym, że są dedykowane wyłącznie osobom fizycznym, rezydentom i nierezydentom. Poza tym nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mogą być jedynie przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieuregulowanym umową sprzedaży lub darowizny. Sprzedawane są zawsze po cenie, która jest równa wartości nominalnej. Ich emisja odbywa się co miesiąc. Do tego typu obligacji możemy zaliczyć obligacje dwuletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie.

Dodatkowo Skarb Państwa oferuje obligacje, które różnią się sposobem oprocentowania. Te o stałym oprocentowaniu są dobrym rozwiązaniem dla osób, które przede wszystkim chcą mieć pewność pewnego i stałego zysku. Natomiast obligacje o oprocentowaniu zmiennym są odpowiednią inwestycja dla osób, które chcą mieć regularny dopływ gotówki i liczą na wyższy zysk.

Zostaw komentarz